– Concurso Garota Jiu Jitsu

  •  GAROTA JIU-JITSU MINAS GERAIS -2017/2018

  •                      Fabiana Aparecida Cardoso  da Silva

Eleita dia 26 de novembro  como a Garota

Jiu-Jiu-jitsu de Minas Gerais, para o período de 26

de novembro de 2017 a 26  no novembro de 2018

 

 

 

 

 

Galeria de Garotas Jiu-Jitsu (1999 – 2015)

Kênia Cristina .

 Terrinha BH , 1999


Valdênia Bretas . Sanshiro BH 2000
 
Marcela Gazanilli Gracie Barra -2001

Amanda Dumond Sanshiro 2002

Ana Cristina. Pantera Negra
2003
 
Maryana da Silva
Andrade 2004
 
Natalia Soares. Gracie Barra     2005

Raissa    Vieira.Andrade.Ipatinga
2006

Priscila Mariano. Sanshiro 2007

Juliana Dias .Sanshiro 2008

Elisângela  Rode, Equipe Carlão 2010

Elisangela Rode.   Equipe Carlão 2011

Giseli . Eq. Bauer.S.J.Del Rei
2012
garota jiu jitsu
Adriele Cardoso. Eq.Jiu-Jikan Mantena 2014.

 


Chayanne Matos.Beto e Cia. 2015

RAQUEL DE SOUZA GAROTA JIU-JITSU 2016/17. Equipe Andrade